BRL 7000

BRL 7000

Onder deze BRL valt de uitvoering van (water)bodemsaneringen in het kader van de Wbb (Wet bodembescherming) en de Wm (Wet milieubeheer). Wanneer sprake is van ‘saneren’ wordt bepaald door de regelgeving. 

Onder deze BRL valt de uitvoering van (water)bodemsaneringen in het kader van de Wbb (Wet bodembescherming) en de Wm (Wet milieubeheer). Wanneer sprake is van ‘saneren’ wordt bepaald door de regelgeving. In de hierna vermelde situaties is het verplicht de werkzaamheden onder certificaat uit te voeren:

  • De aanwezigheid van een beschikking op een saneringsplan (Wbb), afgegeven door het bevoegd gezag Wbb

  • ofwel de verklaring van instemming met de melding van een ongewoon voorval (art. 13 en 27 Wbb)

  • ofwel een goedkeuringsverklaring op het saneringsplan (Wm), afgegeven door het bevoegde gezag Wm.

De activiteiten die voorafgaan aan de uitvoering van een bodemsanering vallen buiten de werkingssfeer van deze BRL. Naast het opstellen van een saneringsplan geldt dit dus ook voor het onderzoek dat voorafgaand aan dit plan is uitgevoerd. Wel dient het saneringsplan als uitgangspunt voor de sanering.

De werkingssfeer van de BRL beperkt zich tot die activiteiten die een relatie hebben met de milieuhygiënische aspecten van de uitvoering van de (water)bodemsanering.

Onder de BRL 7000 vallen de volgende protocollen:

  • 7001 grond + grondwater

  • 7002 in-situ sanering

  • 7003 waterbodem.

  • 7004 (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem

Als uitvoerende partij dient u over bovengenoemd certificaat te beschikken bij de uitvoering van een sanering. Op ieder werk hoort bij de uitvoering van kritische werkzaamheden een KVP’er (kwaliteits verantwoordelijk persoon) aanwezig te zijn. Deze KVP’er kan een medewerker van uw eigen organisatie zijn.

U kunt geheel vrijblijvend een oriënterend gesprek aanvragen met een van onze adviseurs, zodat deze samen met u de kaders kan vaststellen.