Privacyverklaring

Privacyverklaring

ImproCon BV verzamelt persoonsgegevens. De wijze waarop dat gebeurt, is beschreven in dit Privacy Statement. Het geldt zowel voor het geval de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van betrokkene zijn verkregen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is ImproCon BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23092548, gevestigd aan Papland 19n, 4206 CK Gorinchem, bereikbaar op telefoonnummer 0183 - 616502 en per mail op info@improcon.nl

Functionaris Gegevensbescherming

ImproCon BV heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. We hebben wel een medewerker aangewezen die als eerste aanspreekpunt geldt waar het gaat om privacy en persoonsgegevens. Het betreft de heer W. van Pelt. Zie voor contactgegevens hierboven.

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

ImproCon BV verwerkt de navolgende gegevens, voor de navolgende doeleinden:

Categorie & doel

Naam

Vraag of opmerking beantwoorden, offerte-aanvraag beantwoorden, informatie voor cursussen verzamelen, cursist aan kunnen melden voor een cursus.

Mailadres

Vraag of opmerking beantwoorden, offerte-aanvraag beantwoorden, nieuwsbrieven versturen, informatie voor cursussen verzamelen, cursist aan kunnen melden voor een cursus.

Adres en woonplaats

Vraag of opmerking beantwoorden, offerte-aanvraag beantwoorden, informatie voor cursussen verzamelen, cursist aan kunnen melden voor een cursus.

Geslacht, geboortedatum

Informatie voor cursussen verzamelen, cursist aan kunnen melden voor een cursus.

BSN nummer

Informatie voor cursussen verzamelen in geval van Code 95, cursist aan kunnen melden voor de code 95.

Telefoonnummer

Vraag of opmerking beantwoorden, offerte-aanvraag beantwoorden, informatie voor cursussen verzamelen, cursist aan kunnen melden voor een cursus.     

Rechtsgronden

ImproCon BV verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website. Verder verwerkt ImproCon BV persoonsgegevens als dat nodig om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt, als een bestelling geplaats wordt of als ImproCon BV zelf een bestelling plaatst. In zo’n geval verzoekt ImproCon BV waar mogelijk ook om toestemming voor de verwerking. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus (i) toestemming en/of (ii) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

Ontvangers

ImproCon BV zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die de betreffende gegevens in haar opdracht bewerken. Dat zijn zogenaamde ’bewerkers’. Zij beoogt niet om daarnaast persoonsgegevens te delen met nog andere partijen, de zogenaamde ‘ontvangers’.

Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie

‘Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

ImproCon BV geeft geen persoonsgegevens door aan een derde land.

Bewaartermijnen

ImproCon BV bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn.

Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden met de (contact)formulieren op de website, geldt dat die gedurende vijf jaren bewaard worden.

Voor zover er voor bepaalde gegevens in dit Statement geen concrete bewaartermijn zou zijn vastgesteld, geldt een termijn tot maximaal één jaar na afloop van (i) de duur van de relatie met de betrokkene dan wel (ii) de eventuele toepasselijke wettelijke bewaartermijn. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

Rechten van de betrokkene

U kunt bij ImproCon BV een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als ImproCon BV uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met ImproCon BV op info@improcon.nl. ImproCon BV zal binnen een maand reageren op uw bericht.

Als u meent dat ImproCon BV handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt bij ImproCon BV geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. 

Overig

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft ImproCon BV passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt ImproCon BV gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. ImproCon BV heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Versie 1.0, dd. 23 mei 2018