Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Artikel 1: Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • IMPROCON BV: de vennootschap die in de orderbevestiging als opdrachtnemer is aangewezen.
 • Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan IMPROCON BV opdracht heeft gegeven tot het doen verrichten van werkzaamheden of leveren van diensten en/of producten.
 • Opleiding: alle door of vanwege of onder licentie van IMPROCON BV verzorgde of georganiseerde opleidingsprogramma’s of onderdelen van opleidingsprogramma’s, zoals opleidingen, trainingen,cursussen en examens.

Artikel 2: Algemeen.

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming (inclusief offertes), de inhoud en de nakoming van alle tussen de cliënt en IMPROCON BV gesloten overeenkomsten.
 1. Algemene voorwaarden van de cliënten zijn slechts van toepassing indien en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen dat deze met uitsluiting met één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op deze overeenkomsten tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: Zorgvuldigheid, geheimhouding en personeel.

 1. Iedere overeenkomst wordt door IMPROCON BV naar beste inzicht en vermogen en op een zorgvuldige en professionele wijze uitgevoerd. De door IMPROCON BV, op basis van uitgevoerde doorlichtingen, uitgesproken waardering van veiligheids-, kwaliteits- en milieuprogramma’s, almede andere programma’s en/of activiteiten is gerelateerd aan de door IMPROCON BV gehanteerde methodiek en geeft geen absoluut oordeel over de desbetreffende aspecten van de organisatie van de cliënt.
 1. IMPROCON BV zal ten aanzien van het gebruik van de haar verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. IMPROCON BV is tegenover derden verplicht tot geheimhouding van informatie van en/of betreffende cliënt, die een vertrouwelijk karakter heeft. Buiten deze geheimhouding valt:
 • alle informatie, die gevraagd wordt of vereist c.q. kan worden door bevoegde autoriteiten:
 • alle informatie, die openbaar is en niet in een afzonderlijke overeenkomst is beperkt.
 1. Het auteursrecht op de werken van IMPROCON BV ten behoeve van de cliënt vervaardigt, berust bij IMPROCON BV. Het is de cliënt niet toegestaan om dit werk of deze werken zonder voorafgaande toestemming van IMPROCON BV te verveelvoudigen of openbaar te maken. Werken die reeds door IMPROCON BV in het verkeer zijn gebracht mogen daarentegen door de cliënt openbaar gemaakt worden. Bovendien staat IMPROCON BV cliënt nadrukkelijk toe om het vervaardigde werk uitsluitend voor gebruik binnen de organisatie van de cliënt te verveelvoudigen. IMPROCON BV zal geen medewerker van de cliënt die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst tussen IMPROCON BV en cliënt, in dienst nemen tenzij 12 maanden zijn verstreken sinds de afloop van de overeenkomst. Evenmin zal de cliënt gedurende dezelfde periode een bij de uitvoering van die overeenkomst betrokken IMPROCON BV-medewerker in dienst nemen.

Artikel 4: Veiligheid, gezondheid en milieu.

 1. De cliënt is verplicht om IMPROCON BV, zodra de cliënt met het (mogelijke) bestaan daarvan bekend is geworden, te informeren over mogelijke of bekende gevaren en/of risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de personen die in opdracht van IMPROCON BV werkzaamheden voor de cliënt verrichten. De cliënt dient IMPROCON BV tevens te informeren over mogelijke of bekende gevaren en/of risico’s voor het milieu in het algemeen, indien en voor zover deze gevaren en/of risico’s voor de werkzaamheden die IMPROCON BV uitvoert, relevant zijn of zouden kunnen zijn.
 1. In geval medewerkers van IMPROCON BV in het kader van het uitvoeren van de aan IMPROCON BV verstrekte opdracht het werkterrein van de cliënt bezoeken, zorgt de cliënt voor een zo groot mogelijke veiligheid en een zo goed mogelijke bescherming van de medewerkers, overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst.

 1. Tenzij door IMPROCON BV anders is vermeld, heeft iedere offerte van IMPROCON BV een geldigheidsduur van 60 kalenderdagen.
 1. Offertes van en overeenkomsten met IMPROCON BV zijn slechts bindend indien zij op schrift zijn gezet en zijn ondertekend namens IMPROCON BV door de daartoe krachtens wet en/of statuten bevoegde personen.
 1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht IMPROCON BV niet tot het sluiten van een overeenkomst met de cliënt. Nadere opdrachten van de zijde van de cliënt voor het verrichten door IMPROCON BV van meer of andere diensten dan die reeds waren overeengekomen kunnen uitsluitend tot een overeenkomst leiden, indien de opdracht schriftelijk is bevestigd door de daartoe krachtens wet en/of statuten namens IMPROCON BV bevoegde personen.

Artikel 6: Termijnen.

 1. De tussen IMPROCON BV en cliënt overeengekomen termijnen voor uitvoering van de overeenkomst hebben slechts een indicatieve strekking, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat het (een) uiterste termijn(en) betreft c.q. betreffen. Ook bij een overeengekomen termijn is IMPROCON BV eerst in verzuim, wanneer de cliënt haar in gebreke heeft gesteld. 
 1. De binding van IMPROCON BV aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering vervalt indien de cliënt wijzigingen in de specificaties van het werk wenst, tenzij geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud IMPROCON BV in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door IMPROCON BV opgestelde tijdsschema’s. 

Artikel 7: Wijziging in de aard en de omvang van de werkzaamheden ten gevolge van externe omstandigheden.

 1. Na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen wijzigingen plaatsvinden in de betreffende wettelijke regelingen. Tevens kunnen aan de zijde van de cliënt de omstandigheden zijn veranderd ten opzichte van die welke aanwezig waren ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst Indien deze veranderingen redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien door IMPROCON BV en meer of andere werkzaamheden oor IMPROCON BV ten gevolge hebben, zal IMPROCON BV de daarmee samenhangende kosten aan de cliënt in rekening brengen.
 1. Indien IMPROCON BV ten gevolge van de aan de cliënt toe te rekenen omstandigheden genoodzaakt is om de planning van de werkzaamheden tussentijds te wijzigen is IMPROCON BV gerechtigd de daarmee samenhangende kosten in rekening te brengen aan de cliënt.
 1. IMPROCON BV behoudt zich het recht voor een inschrijving voor een Opleiding zonder opgave van redenen te weigeren.
 1. IMPROCON BV behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een Opleiding af te lasten dan wel opleidingsgroepen samen te voegen. IMPROCON BV zal de Client in voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Artikel 8: Wijzigingen in de aard en omvang van de werkzaamheden ten gevolge van interne omstandigheden. 

 1. Na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen wijzigingen met betrekking tot door IMPROCON BV gehanteerde normen en standaarden ter zake van de uitvoering van de werkzaamheden. Deze wijzigingen kunnen leiden tot meer of anderen werkzaamheden dan redelijkerwijze van IMPROCON BV waren te voorzien bij het aangaan van de overeenkomst. Als dan zal IMPROCON BV cliënt onverwijld in kennis stellen van de andere en/of meerdere werkzaamheden onder opgave van de daarmee gepaard gaande kosten.
 1. De cliënt heeft gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling de mogelijkheid tot beëindiging van de overeenkomst door middel van een schriftelijke bevestiging aan IMPROCON BV. In geval van beëindiging is cliënt aan IMPROCON BV verschuldigd alle door IMPROCON BV tot op het moment van aanvang van voormelde schriftelijke kennisgeving gemaakte kosten, waaronder ook reeds door IMPROCON BV verrichtte, maar nog niet gefactureerde werkzaamheden worden begrepen.
 1. In geval de overeenkomst niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid door cliënt wordt beëindigd, wordt de cliënt geacht in te stemmen met de door IMPROCON BV voorgestelde werkwijze en de daarmee gepaard gaande (extra) kosten.

Artikel 9: Annulering, verhindering, niet deelnemen aan opleiding.

 1. Annulering van een opleiding door cliënt is uitsluitend schriftelijk mogelijk.
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is cliënt aan IMPROCON BV in geval van annulering tot vier weken voor aanvang van een opleiding 5% van het inschrijfgeld verschuldigd en in geval van annulering tot twee weken voor aanvang van een opleiding 10% van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken vóór de aanvang van een opleiding is cliënt het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien cliënt zich niet voor de gehele Opleiding maar voor een afzonderlijk gedeelte van de opleiding heeft ingeschreven, dient onder aanvang van een opleiding, aanvang van het betreffende gedeelte van de opleiding te worden verstaan.
 1. Bij verhindering of niet deelnemen aan een opleiding door een deelnemer is cliënt het gehele inschrijfgeld aan IMPROCON BV verschuldigd.

Artikel 10: Honorering.

 1. IMPROCON BV zal aan cliënt een honorarium in rekening brengen dat in de overeenkomst is met de – op basis van tijdsbesteding - verrichte diensten.
 1. IMPROCON BV is gerechtigd redelijke, door haar gehanteerde, tariefsverhoging tussentijds aan de cliënten door te berekenen. 
 1. De met de uitvoering van de overeenkomst gepaard gaande kosten, welke niet tot het honorarium van IMPROCON BV behoren, worden zonder enige opslag doorberekend aan de cliënt. Een uitzondering op vorenstaande wordt gevormd door de kosten met betrekking tot de werkzaamheden, welke in opdracht van cliënt en onder beheer van IMPROCON BV worden uitgevoerd door derde(n). Ten aanzien van dergelijke werkzaamheden geldt dat IMPROCON BV bevoegd is om – behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst - 15% van het honorarium van deze derde(n) als beheerskosten aan de cliënt in rekening worden gebracht.
 1. Eventueel toepasselijke belastingen en heffingen worden door IMPROCON BV aan de cliënt doorberekend. Belastingen en heffingen, waarvoor ten behoeve van IMPROCON BV geen restitutie mogelijk is, zullen eveneens aan de cliënt in rekening worden gebracht.
 1. Bij de uitvoering van iedere overeenkomst zullen door IMPROCON BV maximaal één exemplaar van de door haar opgestelde rapporten zonder verdere kosten aan de cliënt ter beschikking worden gesteld. Nabestellingen van de vervaardigde rapporten kunnen aan de cliënt tegen kostprijs worden verstrekt. 

Artikel 11: Betaling en facturering.

 1. Behoudens andersluidende overeenkomst vindt de facturering van door IMPROCON BV geleverde diensten plaats na uitvoering van de overeenkomst danwel maandelijks voor het in de betreffende maand uitgevoerde deel van de overeenkomst, indien de uitvoering meer dan 30 kalenderdagen in beslag neemt.
 1. De cliënt is gehouden de factuur binnen 30 dagen aan IMPROCON BV te voldoen, zonder enig verrekening.
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door IMPROCON BV gehanteerde prijzen en tarieven exclusief BTW en inclusief administratiekosten.
 1. Indien de cliënt niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn betaalt, is IMPROCON BV gerechtigd 1,5 % rente per maand in rekening te brengen aan de cliënt (vermeerderd met BTW).
 1. Bij niet tijdige betaling is de cliënt naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitenrechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 68,07.
 1. De cliënt is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingsconditie gehouden op eerste verzoek van IMPROCON BV zekerheid te stelen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan IMPROCON BV te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering, met de eventueel daarop vallende rente en kosten, behoorlijk gedekt is en dat IMPROCON BV daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van IMPROCON BV tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
 1. Vorderingen of klachten met betrekking tot enige prestatie van IMPROCON BV kunnen geen reden zijn voor de cliënt om betaling aan IMPROCON BV op te schorten.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging.

 1. Met in achtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel en van een opzegtermijn van tenminste 28 kalenderdagen zijn partijen gerechtigd eenzijdig de tussen hen tot stand gekomen overeenkomst te beëindigen door middel van verzending van een aangetekende brief aan de wederpartij. IMPROCON BV zal van dit recht uitsluitend gebruik maken indien sprake is van overmacht van de zijde van IMPROCON BV.
 1. In geval IMPROCON BV de overeenkomst beëindigt, zal met de cliënt worden afgerekend op basis van de tot dan toe door IMPROCON BV bestede tijd en gemaakte kosten.
 1. Indien de cliënt de overeenkomst beëindigt na aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden van IMPROCON BV, is de cliënt aan IMPROCON BV verschuldigd een vergoeding voor alle door IMPROCON BV gemaakte kosten inclusief verrichte werkzaamheden. Daarenboven is de cliënt aan IMPROCON BV een  beëindiging vergoeding verschuldigd ter grootte van het overeengekomen honorarium.
 1.  Indien de cliënt de overeenkomst opzegt binnen een periode van 14 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden, is de cliënt 100% van het overeengekomen honorarium verschuldigd en dient hij tevens alle reeds door IMPROCON BV gemaakte kosten te vergoeden.
 • Indien de cliënt de overeenkomst opzegt binnen een periode van 30 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden is de cliënt 50% van de overeengekomen honorarium verschuldigd en dient hij tevens alle reeds door IMPROCON BV gemaakte kosten vergoeden.
 • Indien de cliënt eerder dan 30 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden de overeenkomst beëindigt is de cliënt een nader door IMPROCON BV vast te stellen percentage van het overeengekomen honorarium verschuldigd (met een maximum van 50%) en dient hij tevens alle gemaakte kosten te vergoeden aan IMPROCON BV. 
 1. Partijen zijn gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk door ontbinding te beëindigen of hun verplichtingen op te schorten, indien: 
 • het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd, hetzij door deze partij zelf, hetzij door een derde dan wel het faillissement wordt uitgesproken.
 • de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of aan de wederpartij surséance van betaling wordt verleend
 • De wederpartij wordt ontbonden en/of geliquideerd
 • Eén van de partijen gegronde vrees heeft dat de wederpartij zijn verplichtingen jegens deze partij niet zal nakomen.

Artikel 13: Reclame.

 1. Bij op en/of aanmerkingen zijdens de cliënt ten aanzien van de hem door IMPROCON BV gezonden factuur, dient cliënt binnen 14 kalender dagen na ontvangst daarvan, schriftelijk te reclameren bij IMPROCON BV. In geval reclame niet plaatsvindt binnen voormelde termijn dan wordt de cliënt geacht akkoord te gaan met de uitvoering van de werkzaamheden door IMPROCON BV en de toegezonden factuur.

Artikel 14: Overmacht.

 1. Tekortkomingen van IMPROCON BV in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Tekortkomingen van IMPROCON BV in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door (openbare Nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand stakingen uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan IMPROCON BV toe te rekenen en geven de cliënt geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 15: Schadeloosstelling en vrijwaring.

 1. Cliënt zal IMPROCON BV schadeloos stellen met betrekking tot door IMPROCON BV geleden en/of te lijden schade voortvloeiende uit zodanig gebruik door cliënt van enig door IMPROCON BV vervaardigd rapport of uitgegeven Certificaat of Erkenning dat de goede naam van IMPROCON BV is of dreigt te worden aangetast.
 1. Cliënt zal IMPROCON BV zowel in als buiten rechte vrijwaren voor alle aanspraken die derden uit hoofde van een schending van octrooirechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, geldend kunnen maken indien deze schending verband houdt met het gebruik van de gegevens die door de cliënten aan IMPROCON BV zijn verstrekt in verband met de uitvoering van haar opdracht.

Artikel 16: Aansprakelijkheid.

 1. De aansprakelijkheid van IMPROCON BV uit hoofde van de overeenkomst met de cliënt is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot het door IMPROCON BV in rekening gebrachte honorarium en zal in geen geval meer bedragen dan €10.000,00.
 1. IMPROCON BV is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, gemiste besparingen of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de cliënt.
 1. IMPROCON BV is niet aansprakelijk voor persoonlijke en/of materiële schade welke is ontstaan door het gebruik van materieel tijdens opleidingen.
 1. De cliënt is gehouden het materieel welk gebruikt wordt voor opleidingsdoeleinden, voldoende te verzekeren.

Artikel 17: Geschillen.

 1. Op de Algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met IMPROCON BV aangegaan, is het Nederlandse recht van toepassing.
 1. Alle geschillen voortvloeiende of verbandhoudende met deze voorwaarden of de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zullen worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter.

Wijzigingen voorbehouden

Gorinchem, februari 2009